1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě questshop.cz. Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele (dále jen "Prodávající") a zákazníka (dále jen "Kupující").
Prodávající:
Maria Tatur
Sídlem: Pelušková 1444, Praha-9, 19800
Kontaktní adresa: Žitomírská 599/38, Praha 10, 10100
IČ: 05819130
Kontaktní telefon: +420 776744406
E-mail: info@questshop.cz
Bankovní účet pro bezhotovostní platby: 2114189867/2700
Prodávající JE NEPLÁTCEM DPH

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Pro vytvoření objednávky kupující vybere druh zboží, uvede jeho požadované množství, požadovaný způsob dopravy, způsob provedení úhrady za zboží, řádně vyplní kontaktní formulář a objednávku elektronicky odešle kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků. Cena zboží a služeb je platná v momentě odeslání objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a bez výhrady s nimi souhlasí. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, případně uvést jiný daný způsob převzetí objednaného zboží. Potvrzení o přijetí objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) a elektronická kopie této objednávky jsou zaslány kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu. V okamžiku, kdy prodávající zašle kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu potvrzení o zpracování obdržené objednávky, tato se stává kupní smlouvou se všemi povinnostmi a důsledky vyplývajícími z platné legislativy ČR.
Zrušení objednávky
Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

3. Zaslání zboží a platba

Způsob dopravy
Konkrétní způsob dodání zboží si volí kupující sám během tvorby objednávky. Přehled dopravců a aktuální ceník je uveden v sekci Dopravné a Balné.
Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době přepravcem dle preferencí zákazníka, obvykle v termínu 2-4 pracovních dnů, případně dle informace uvedené v potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil ve své objednávce.
Způsob platby
Konkrétní způsob platby si volí kupující sám během tvorby objednávky. Zboží je možné v plné výši uhradit hotově při osobním převzetí zboží na odběrném místě, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem (číslem objednávky/faktury), který platbu identifikuje. Při bezhotovostní platbě je zboží odesláno až po připsání úplné částky za zboží na účet prodávajícího.
Převzetí zboží
Při přebírání zboží od dopravce našim zákazníkům doporučujeme zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu lze u dopravce reklamovat zásilku a požadovat náhradu. Podepsáním dodacího listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že obal zásilky je mechanicky nepoškozen. Vlastnická práva zboží přecházejí z prodávajícího na kupující až v okamžiku úplného uhrazení ceny zboží. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

4. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Postup v případě odstoupení od smlouvy
Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu shop@questshop.cz nebo písemně na adresu prodávajícího uvedenou v sekci Kontakty. Zásilky, z nichž není patrné proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy vrácena, je o tyto náklady odpovídajícím způsobem snížena. Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží. Prodávající vrací finanční prostředky na účet kupujícího po vystavení dobropisu.

5. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu questshop.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že jeho emailová adresa může být použita pouze pro kontaktování od nezávislé hodnotící služby v podobě dotazníku spokojenosti zákazníka s konkrétním nákupem, například služba Heuréka Ověřeno zákazníky. Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na shop@questshop.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

6. Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí těchto podmínek. Plné znění naleznete v sekci "Reklamační řád".

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky nabývájí účinnosti dne 10.února 2017. Změny řádu vyhrazeny.

Reklamační řád

Reklamace
V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou výrobku samotného, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Záruční doba 
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců v případě, že Kupující nekoupil zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V opačném případě slouží jako záruční list doklad o prodeji.

Rozsah záruky 
Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. V případě podílu přírodních materiálů ve složení výrobku, je funkce a chování výrobku limitováno fyzikálně-chemickými vlastnostmi těchto materiálů a/nebo též výsledkem jejich konfrontace s podmínkami okolního prostředí. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a není možné ji ani jako takovou reklamovat.

Postup reklamace 
Pokud chce kupující reklamovat zboží zakoupené v internetovém obchodě questshop.cz, doporučujeme oznámit tuto skutečnost neprodleně e-mailem či pozemní poštou. Předávané údaje od kupujícího musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Zásilky, u nichž není patrné z jakého důvodu byly zaslány a nelze je spárovat s údaji ze záznamu o reklamaci, budou vráceny odesílateli.

Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (kupující musí doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u níž se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).


Vyřízení reklamace 
V závislosti na druhu vady a na povaze výrobku, v souladu s právními předpisy platnými v České republice, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny na bankovní účet nebo složenkou. 
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 kalendářních dnů.